Lokale VVD fracties sturen brandbrief naar de provincie

Samen met onze collega's in Dongen, Oisterwijk, Goirle en Tilburg hebben wij onze fractie in de provincie opgeroepen om geen overhaaste beslissingen te nemen rondom de stikstof problematiek. Onze boeren kunnen niet het slachtoffer worden van een overhaast besluit! De stikstof crisis moeten we samen oplossen en niet de schuld bij een groep leggen! Zie hier onder de brief die wij verstuurd hebben.

Aan: VVD-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant

t.a.v. Suzanne Otters, Wilma Dirken en Walter Manders

 

Kopie aan VVD-Tweede Kamerfractie,

t.a.v. Mark Harbers en Helma Lodders

  

Beste partijgenoten,

 

Namens de VVD afdelingen Gilze-Rijen, Dongen, Oisterwijk, Goirle en Tilburg willen wij het volgende onder jullie aandacht brengen. Het is een open deur om te zeggen dat er erg veel onduidelijk is omtrent de stikstofproblematiek en alles wat daarmee te maken heeft. En dat is helaas erg veel. Het is een illusie te denken dat we dit vraagstuk snel en zonder vervelende effecten kunnen oplossen. Dat geldt voor heel Nederland maar in versterkte mate voor Noord-Brabant, nu de stikstofproblematiek vele raakvlakken heeft met het in 2017 ingezette traject ‘versnelling transitie duurzame veehouderij’. Naar onze mening moet deze samenhang ook gevolgen hebben voor de opstelling van de VVD-fractie ten aanzien van de interim-omgevingsverordening, die voor 25 oktober 2019 op de PS-agenda staat. Wij bepleiten met klem om niet overhaast besluiten te nemen die onomkeerbare gevolgen kunnen en zullen hebben. Beter is het om – vergeef ons de flauwe woordspeling – een ‘pas’ op de plaats te maken en iedereen – de provincie zelf even goed als ondernemers en andere betrokkenen – meer tijd te geven om tot de juiste keuzes te komen.

 

Concreet adviseren wij het volgende:

1)    zowel de datum voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning (was 1 januari 2020, GS stellen nu voor dit naar 1 april 2020 te verschuiven) als de datum voor de implementatie van de maatregelen (1 januari 2022) substantieel uit te stellen; hierdoor krijgen zowel agrariërs die door willen als potentiële stoppers een reële mogelijkheid om een afweging te maken wat te doen met hun bedrijf; nu kunnen ze die afweging in feite niet maken omdat er simpelweg nog veel te veel onduidelijkheid en onzekerheid is;

2)    de regels voor Noord-Brabant niet onnodig te laten afwijken van die in de overige provincies;

3)    de regels voor intern en extern salderen (zie GS-besluit 8 oktober 2019) zodanig aan te passen dat 1e het voor (potentiële) stoppers wél aantrekkelijk wordt om ‘stikstofruimte in te leveren’ én 2e dat deze ruimte wél – na een beperkte afroming – beschikbaar komt voor andere agrariërs, bedrijven en cruciale projecten op het gebied van infrastructuur en woningbouw (bouwen, bouwen, bouwen!) in onze provincie die nu op slot zitten.

 

Hiermee zou Brabant recht doen aan de uitgangspunten ‘gebiedsgericht’ en ‘maatwerk’ en aansluiten bij de koers die door de Commissie-Remkes en het kabinet is uitgezet. Bovendien past dit ook uitstekend bij de lijn van de landelijke VVD, zoals die o.a. door onze Tweede Kamerleden Mark Harbers en Helma Lodders wordt vertolkt onder het motto: De stikstofcrisis gaan we samen oplossen.

Wij realiseren ons ten volle dat dit onderwerp een belangrijk onderdeel is van de coalitieafspraken, maar dat kan naar onze mening niet betekenen dat de VVD op een zo belangrijk onderwerp niet voor de beste oplossing kiest.

 

Wij wensen u veel wijsheid toe en zijn altijd bereid tot nader overleg en toelichting.

 

Met liberale groeten, namens:

VVD Dongen, VVD Oisterwijk, 

VVD Goirle, VVD Tilburg

En VVD Gilze-Rijen.