VVD Gilze en Rijen: Duidelijke afspraken over helikopter-overlast in een convenant

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo zijn wij ook van mening dat de geluidsoverlast van helikopters boven onze gemeente haar limiet bereikt heeft. Het is alweer even geleden dat de Tweede Kamer motie Kerstens is aangenomen waarin defensie wordt opgeroepen om tot een “gedragen” luchthavenbesluit te komen. Ook kwam toenmalig staatssecretaris van Defensie Barbara Visser op 12 februari 2020 zelf polshoogte nemen. Dit allemaal in aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit dat het bestaande besluit dat nog uitgaat van F16’s moet vervangen.

Om het overleg tussen defensie, omwonende en de gemeente vlot te trekken heeft defensie René Peerenboom aangesteld als procesbegeleider.

VVD-raadslid en plaatsvervangend lid COVM Hans van Nistelrooij: “De benoeming van de heer Peerenboom heeft een positief effect gehad. Hij vervult duidelijk een verbindende rol tussen defensie enerzijds en de omwonenden en gemeente anderzijds. Onder zijn leiding zijn twee overlegtafels opgestart: Tafel 1 gaat over het aantal vliegbewegingen en tafel 2 over alle andere zaken zoals uitstoot, veiligheid, Ke naar L-den enzovoorts.”

Hans van Nistelrooij vervolgt: “We zijn er nog lang niet maar er komt beweging in de zaak. Daarnaast zien we dat defensie een aantal toezeggingen die indertijd door de staatssecretaris gedaan zijn gestand doet zoals onder anderen het verplaatsen van de noordelijke oefenhelling naar het midden van de basis. Dit is door de afdeling communicatie van de luchthaven ook goed met de omwonenden gecommuniceerd. De uitkomsten van de overlegtafels en de andere toezeggingen van defensie moeten als duidelijke afspraken vastgelegd worden in een convenant dat uiteindelijk ook onderdeel van het luchthavenbesluit kan worden.”

Toch hebben wij als VVD Gilze en Rijen nog een aantal zorgen. Binnenkort wordt in de Tweede Kamer de Defensienota besproken. Deze nota weerspiegelt de wens om de investeringen in onze Nederlandse Defensie fors te verhogen. In deze nota staat onder anderen een investering in helikoptersimulatoren. Deze zouden moeten helpen om de piloten te trainen en tegelijkertijd het aantal vliegbewegingen te verminderen. Wat dan weer kan leiden tot minder overlast. Het is dus zaak voor onze gemeente dat dit onderdeel niet sneuvelt in de discussie die in de kamer ongetwijfeld zal plaatsvinden. Daarom heeft VVD-fractievoorzitter David Vermorken in het raadsvragenuurtje het college gevraagd zichtbaarder te zijn in Den Haag om de simulatoren veilig te stellen. Jammer genoeg was de reactie van het college wat lauw en afwachtend. Toch gaan we ervan uit dat onze burgemeester zijn invloed in Den Haag zal aanwenden en voor ons aller belang zal opkomen.

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.