Komt onze gemeente in een financieel ravijn terecht?

De VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook voor een gezond financieel beleid.

Beheersbaarheid van kosten.

Tijdens een van de commissievergaderingen van afgelopen week werden we onaangenaam verrast met de mededeling van de wethouder dat de kosten van de nieuwe sporthal Achter de Tuintjes met minimaal € 2,5 miljoen zullen toenemen. Een ware explosie van kostenontwikkeling: van het oorspronkelijk begrootte bedrag van € 4,1 miljoen in februari 2021 naar € 10,1 miljoen in juli 2022 naar een bedrag van ruim € 12,5 miljoen op dit moment. Een moment van heroriëntatie wat ons betreft!

Helaas is dat niet het enige dat ons zorgen baart. VVD-fractievoorzitter Hans van Nistelrooij: “de afgelopen maanden werden we al geconfronteerd met meerdere forse kostenstijgingen of extra investeringen. Denk hierbij aan de kosten van de tunnel bij de spoorzone. Het nu bekende investeringsbedrag van € 65 miljoen is gebaseerd op het prijspeil van april 2022. Als je daar de prijsindexatie op loslaat komen er zomaar enkele miljoenen bij! Daarbovenop komen nog andere grote projecten zoals ontkoppeling regenwater in Rijen, renovatie van het gemeentehuis, toenemende kosten van de ABG organisatie en forse kostenstijging van de afvalinzameling. En dan hebben we het nog niet eens over investeringen in milieu en energie. Kunnen we dit als gemeente allemaal nog wel betalen?” 


Kosten niet verhalen op onze inwoners.

VVD-raadslid Bart van Enschot vraagt zich af aan wie de rekening wordt gepresenteerd.

“Het kan niet zo zijn dat onze inwoners worden opgezadeld met een forse stijging van de afvalstoffenheffing en een forse stijging van de OZB. Het college moet keuzes maken en kritisch kijken naar de totale kosten van de gemeentelijke organisatie. Dit is het moment van herbezinning van alle voorliggende plannen. Wat is echt noodzakelijk en wat kan wachten; kan de uitvoering soberder?”


Midden november staat de bespreking van de begroting 2024 op de agenda. Hans van Nistelrooij wil dan alle plannen en bijbehorende kosten duidelijk in beeld krijgen. “Met een totaaloverzicht van alle kosten en rentelasten krijgen we een beeld van de impact op de begroting en of we dit als gemeente allemaal nog wel kunnen betalen. Nu en in de toekomst. En mogelijk moeten we bepaalde zaken maar uitstellen of vertragen” aldus Hans van Nistelrooij.


Doe ook mee met ons!

Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.